شما در حریم کدام گل

،گلا ب شدید

جناب عشق؟

مسعود کیمیایی*

! پی نوشت: انصافا ایندفعه اسم نویسنده از نوشته بیشتر جلب توجه میکنه ها

/ 0 نظر / 6 بازدید