صیادان ، ماهی را به یکباره نمیکشند. چنگال در حلقوم چون رفته باشد، پاره ای میکشند تا خونش میرود و سست و ضعیف میگردد.بازش رها میکنند  و همچنین باز میکشند تا به کلی ضعیف شود. چنگال عشق نیز چون در کام آدمی افتد، حق تعالی او را به تدریج میکشد که آن قوت ها و خون های باطل که در اوست ، پاره پاره از او برود.

فیه ما فیه مولانا*

این مطلب قشنگ بود، همین فقط. بدون هیچ ارتباط و ادعایی نوشته شده!! **

/ 2 نظر / 6 بازدید
parissssa

kamelan bedoone ede A:D