عدالت در کروشه

حسام* در یک اقدام عجیب یه دفعه خیلی جدی  پرسید: « ببینم... جریحه دار کردن احساسات دیه نداره؟؟»  گفتم:‌« چیه؟ می خوای بگی اگه داشت یکی مثل من تا حالا بیچاره شده بود؟؟» خندید و گفت : « نه... ولی اگه داشت هم مسلما دیه اش  کمتر از دیه  ...** راست مرد ها بود!»


برادر گرامی من*


!البته چون اون هم نیمچه دکتره، اصطلاح علمی اش رو به کار برد**

/ 0 نظر / 14 بازدید